Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Psikososyal Servis

  Psikososyal Servis

   

  Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları "Standartlar Sistemi" çerçevesinde oluşturulan "İyileştirme Haritası" kapsamında yürütülmektedir. Bireylerin kendileri ve yaşadıkları sosyal çevreleri ile ilgili psiko-sosyal özelliklerini içeren çalışmalar psiko-sosyal servis uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ceza infaz kurumu psiko-sosyal yardım servislerinde psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.
   

  A.Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler

  a. Kuruma Girişteki Hizmetler

  1. Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar.
  2. Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır.
  3. Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.
  4. Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler  ile  varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.
  5. Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma formuna kaydedilir.

  b . Kurum Sürecindeki Hizmetler

  1. Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından bireysel psikolojik görüşmeler yapılır.
  2. Hükümlü-tutuklunun risk ve ihtiyaç analizi sonrasında grup çalışmaları (Sigara , Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı, Öfke Kontrol Programı, Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişim Programı , 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı) düzenlenir.
  3. Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.
  4. Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.

  c. Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler

  1. Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.
  2. Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.
  3. Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

  B. Personele Yönelik Hizmetler
  Kurum personelinin sorunlarının tespiti ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup yada bireysel görüşmeler yapar.

  C. İdari Görev Yetki ve Sorumluluklar

  1. Hükümlü-tutuklunun psiko -sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.
  2. Disiplin kurulunda ;
   • İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan tretman çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutuklunun ödüllendirilmesini idareye teklif eder.
   • Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur, gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü-tutuklu ile görüşmeler yapar.
  3.  İdare Kurulunda ;
   • Hükümlünün müşahede ve sınıflandırılma aşamalarında  görev alır.
  4. Yayın Seçici Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar. 
  5. Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki formasyonu idareye görüş ve öneriler bildirir.
  6. Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev alır. Eğitici personel olarak derslere girer.

  D. Diğer Mesleki Çalışmalar

  1. Ceza infaz kurumu yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki konularda  araştırma kaynak ve dokümanları takip eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.
  2. Üniversite hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki psiko -sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya çalışır                         

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  Adres

  Yuvaca Mahallesi Boynak Sokak No:2/7 Söke /AYDIN

  Telefon

  Tel: 0256 547 13 28

  Faks: 0256 547 17 33

  E-Posta

  soke.ttcikisaretadalet.gov.tr